Přejít k hlavnímu obsahu

About Atollon

Příběh Atollonu – firemního systému pro lídry ve svých oborech

Atollon je česká softwarová platforma pro řízení malých a středních podniků. Její jádro by se dalo označit za CRM systém, ve skutečnosti je ale rozsah jejího použití mnohem širší. Až na účetní a skladový software obsahuje prakticky všechno, co potřebujete k řízení společnosti v digitálním věku. Atollon využívají stovky firem, z nichž mnohé patří k jedničkám na trhu. Není to podle nás náhoda. Ti nejúspěšnější pochopili, že klíčem k jejich úspěchu je úspěch jejich zákazníků. A právě na téhle myšlence stojí Atollon – je to platforma pro řízení zákaznického úspěchu. Tento koncept v ČR prosazujeme jako jedni z mála. Cesta k němu ale nebyla jednoduchá.

Na počátku byl neúspěch

Vývoj Atollonu začal v roce 2000 a sledoval dva hlavní cíle:

  • Vytvořit nástroj pro online prodej profesionálních služeb klientům z celého světa, a to v segmentu s extrémními nároky na bezpečné uchování informací.
  • Vytvořit nástroj pro řízení výkonu firmy a manažerský reporting.
Zakladatel firmy a hlavní produktový manažer Honza Šafka strávil vývojem první verze software, na jehož myšlence byl Atollon postaven, několik měsíců. Software měl sloužit managementu nadnárodní firmy, aby řídil výkon svých poboček pomocí čísel. Nástroj sice disponoval odpovídající funkčností, ale ztroskotal na jednom podstatném detailu – koncoví uživatelé s ním nechtěli pracovat. V datlování dat do systému neviděli přínos a měli pocit, že je jen okrádá o čas. Jediným, kdo z něj těžil byl top management – jenže ten bez součinnosti ostatních kolegů neměl šanci získat relevantní údaje. První verze předchůdce Atollonu tak skončila neúspěchem.

Software, který sbírá data prostě jen tím, že ho používáte

Jak přimět uživatele, aby systém krmili příslušnými daty? Ideálně tak, že software bude usnadňovat pracovní agendu i řadovým uživatelům a ti je pak budou plnit informacemi vlastně jakoby mimochodem prostě jen tím, že ho budou používat. A přesně tímhle směrem se vydal vývoj nové verze nástroje. Zapojil do procesu koncové uživatele, zohlednil jejich potřeby a přebudoval software tak, aby sbíral data z práce uživatelů, aniž by kdokoli strávil i pouhou hodinu týdně reportováním. Řadoví pracovníci tak získali nástroj, který jim pomáhá plnit jejich úkoly, top management zase dostal data nezbytná k řízení společnosti. Zkrátka win-win řešení. Druhá verze nástroje tak byla úspěšná a podařilo se ji od té doby nasadit ve stovkách společností. A jedna zajímavost na okraj. Časem se top management společnosti, pro kterou jsme nástroj původně vyvíjeli, rozhodl nahradit jej korporátně vyvinutou aplikací. Koncoví uživatelé (ti, kteří ho původně nesnášeli) se proti tomu ale vzbouřili a prosadili si, aby náš software v korporaci zůstal ještě na další dlouhé roky (celkem 15 let). První fáze vývoje nástroje probíhala (tenkrát ještě pod značkou Iterity) v letech 2000 až 2008. Šlo o budování klíčových stavebních prvků platformy, které doposud nebyly překonány a staví se na nich nadále. V roce 2003 vzniklo první oborové řešení určené personálním agenturám, v roce 2006 byl software úspěšně nasazen v holandsko-české digitální agentuře. No a roce 2008 pak nástroj získal své současné jméno – Atollon.

Cesta z Prahy do Silicon Valley a zpět a zrození Customer Focused paradigmatu

Dalším mezníkem v historii Atollonu byla Honzova stáž v Silicon Valley v roce 2012. Půl roku strávených ve firmách jako Facebook, Google, LinkedIn, ve startupech vyvíjejících ty nejúspěšnější aplikace na světě, v MBA programech Wharton University či Stanfordu, na sales školeních v B2B segmentu u firem s obratem v miliardách dolarů a celkem asi 300 schůzkách s těmi nejinspirativnějšími lidmi z oboru – to vám zkrátka změní perspektivu. Jeden z klíčových konceptů, který Honza v San Franciscu objevil, se nazývá „Customer Success Paradigma”. V principu jde o myšlenku, že firma bude úspěšná, pokud pomůže uspět svým zákazníkům. Jde o současné stěžejní paradigma amerických IT firem, novum Atollonu spočívá v tom, že ho přenesl i do sféry mimo softwarové společnosti. Silicon Valley taky přineslo Atollonu jeden velký úspěch. Možná jste to netušili, ale CRM systémy mají svou globální soutěž s názvem „CRM Idol”. A v ročníku 2012 právě náš Atollon získal ocenění „most beautiful CRM in the world”. Takže to máme oficiálně potvrzené. Jsme nejkrásnější :)

Customer Success Platform

V roce 2012 tak dochází k zásadnímu obratu v cílení klíčového přínosu platformy na koncového zákazníka. Na svět přichází první zákaznicky orientované aplikace Atollon Touch – pro online služby klientům. A z Atollonu se stává Customer Success Platform, s jejíž pomocí firmy pomáhají uspět svým zákazníkům, a tím se samy stávají úspěšnými. A takovým je Atollon dodnes.

S našimi experty jste v dobrých rukou. Zvyšte svou produktivitu za pouhé tři měsíce!

Jan Safka
Jan Safka
Chief Islander | CEO
Krista Dogan
Krista Dogan
Delivery Product Manager
Kristyna Eislerova
Kristyna Eislerova
Marketing & Sales PM